[Pogrzeby]

 • Termin i godzinę pogrzebu ustala się na probostwie, tam też dokonuje się wpisu do parafialnej księgi zmarłych.
 • Następnie wszystkie inne sprawy związane z pochówkiem załatwia się u zarządcy cmentarza p. Józefa Ignysia.
 • Rodzina zmarłego (zmarłej) może zaprosić na pogrzeb parafialnego organistę.

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO:

Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania w grobach ciał i prochów zmarłych oraz oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa.

Należy zachować ciszę, porządek i powagę na poświęconej ziemi.

1. Właścicielem cmentarza jest parafia.

2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym, a bezpośrednio w jego imieniu zarządza terenem i kaplicą (pełniąc posługę grabarza oraz troszczącego się o porządek na cmentarzu i w kaplicy) Pan Józef Ignyś (tel. 503-053-585).

3. Na cmentarzu parafialnym pobierane są opłaty według cennika ustalonego przez Proboszcza i Parafialną Radę Ekonomiczną. Cennik wszystkich opłat cmentarnych znajduje się w gablocie.

4. Grób nie może być ponownie użyty do chowania kolejnych zmarłych przed upływem 20 lat. Wyjątek stanowią grobowce, groby głębinowe oraz pochówki urnowe.

5. Opłaty uiszcza się przy pochówku na cały 20–letni okres.

6. Jeżeli przed upływem tego okresu, nie zostaną wniesione opłaty na następne 20 lat, grób (po wcześniejszym poinformowaniu rodziny lub właścicieli grobu – jeżeli znany będzie adres), może być użyty do pochowania innej osoby.

7. Po upływie 20 lat, ponowne użycie grobu do chowania, nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosiła Proboszczowi zastrzeżenie przeciw temu i uiści przewidzianą opłatę. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.

8. Zarządca cmentarza (w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.08.2001 r. i zmianami z 21.07.2003 r.) prowadzi: księgę osób pochowanych na cmentarzu, księgę grobów (w której należy zapisać dane osoby opiekującej się grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku) i księgę cmentarną.

9. Należy uzyskać zgodę Proboszcza na wszelkie czynności i prace prowadzone na cmentarzu, np.:

 • obrzędy pogrzebu (osobiste zgłoszenie w biurze parafialnym i ustalenie terminu),
 • uzgodnienie z rodziną zmarłego wyboru firmy pogrzebowej,
 • ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu (pisemnie z dokładnymi danymi),
 • budowę nowego pomnika lub grobowca (wymiary znajdują się w gablocie),
 • dostarczenie do biura parafialnego projektu nowego pomnika lub grobowca (dwie kopie),
 • remont pomnika, np.: naprawa, wymiana płyty, tablicy,
 • samowolnego sadzenia drzew i krzewów (zakaz nasadzania drzew liściastych),
 • montowania ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.

10. Zabrania się :

 • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Proboszcza lub zarządcy cmentarza,
 • wprowadzania zwierząt (psów), spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych środków odurzających,
 • zanieczyszczania cmentarza a w szczególności wnoszenia prywatnych śmieci i odpadów (wszelkie zgłoszenia nadużyć będą przekazywane funkcjonariuszom policji),
 • samowolnego wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza,
 • przebywania na terenie cmentarza po godz. 22.00 (brama zamykana przez zarządcę).

11. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku w godzinach od 7.00 do 22.00.

12. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości, pamiętając, że jest to miejsce spoczynku naszych najbliższych, krewnych i znajomych.

13. Odpady i śmieci (uschłe kwiaty, liście, znicze), mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu tzn. w kontenerach umieszczonych przy bramie cmentarza.

14. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z terenu cmentarza we własnym zakresie.

15. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 po wcześniejszym dostarczeniu dokumentacji do Proboszcza i uzgodnieniu wszelkich prac oraz terminu z zarządcą cmentarza.

16. Przeprowadzenie ekshumacji musi się odbywać w wyznaczonym przez Inspektorat sanitarny terminie wraz z uzgodnieniem z Proboszczem i zarządcą cmentarza.

17. Zaobserwowane zniszczenia i niebezpieczeństwa (złamane konary, obsunięcia ziemi) oraz niewłaściwe zachowania osób przebywających na cmentarzu (wandalizm, kradzieże) należy zgłaszać niezwłocznie Proboszczowi i poinformować zarządcę w celu usunięcia wszelkich usterek.

18. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

19. Przypominamy, że cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.

20. Przepisy powyższego regulaminu, są zgodne z dokumentami i statutami obowiązującymi w archidiecezji poznańskiej.